slovensky Deutsch englisch

Platobné podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie 50% zálohy, prípadne plnej ceny pobytu, alebo služieb do stanoveného termínu (do 5 dní od potvrdenia rezervácie) Doplatok musí byť uhradený (tzn. suma pripísaná na náš účet) najneskôr do 30 dní pred nástupom na pobyt). V prípade, že sa jedná o lehotu kratšiu ako 30 dní pred nástupom na pobyt, je zákazník povinný uhradiť plnú čiastku.

Platbu je možné previesť:
- poštovou poukážkou
- bankovým prevodom na účet firmy MARETTA projekt
Banka : ČSOB
Pobočka: Dolný Kubín – Samuela Nováka
Ulica: Samuela Nováka 2194
026 01 Dolný Kubín
č.ú. 4006937492/7500
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK46 7500 0000 0040 0693 7492
Potvrdenie o prevedení platby nám, prosím, obratom zašlite emailom na : info@apartmanyhrabovoruzomberok.sk
Ak zákazník neuhradí zálohu resp. celú platbu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší.

Nástup a realizácia pobytu:
Po uhradení plnej ceny pobytu bude zákazníkovi zaslané potvrdenie alebo voucher v tlačenej alebo elektronickej podobe.
Nástup na pobyt je najneskôr do 18:00 hod. Ak hosť nenastúpi do tohto času, a nebolo s ním dohodnuté inak, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným hosťom. Ubytovacie zariadenie je nutné v deň odchodu uvoľniť do 10:00 hod.

Pri nástupe na pobyt sa na recepcii ubytovacieho zariadenia platí kaucia vo výške 50 Euro alebo akýkoľvek ekvivalent v inej mene za apartmán. Táto kaucia sa po ukončení pobytu a nezistení žiadnych závad na ubytovacom zariadení zapríčineným zákazníkom vracia.
Ostatné náležitosti rieši ubytovací poriadok.

STORNO PODMIENKY APARTMÁNY 18,19 ALŽBETA Ružomberok

Zrušenie rezervácie :
Apartmány HRABOVO 18,19 ponúkajú svojim klientom možnosť v nevyhnutnom prípade (napr. choroba alebo iná vážna príčina) zaplatený pobyt zrušiť.
Rezervovali ste si izbu, obdržali ste potvrdenie rezervácie, zaplatili ste zálohu, ale jeden alebo viacerí z Vás nemôžu z akéhokoľvek dôvodu prísť? V tomto prípade vám ponúkame dve možnosti:
– podľa možností zmeníme obdobie alebo počet osôb a upravíme konečnú sumu (vrátane možného stornovacieho poplatku).
- v prípade, že chcete stornovať Váš pobyt, ste povinný uhradiť storno poplatok v prípade zrušenia pobytu Vám obvykle môžeme vrátiť časť preddavku, ktorý ste už zaplatili.

Pri zaplatení 50 % zálohy a následnom uplatnení storno v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt, je uplatnený storno poplatok vo výške 10% z ceny ubytovania, minimálne však resp. 17 €.

Výška storno poplatku je závislá od toho, koľko dní pred začiatkom pobytu nahlásite jeho zrušenie:
30-21 dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 20% z celkovej ceny pobytu.
20- 5 dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 50% z celkovej ceny pobytu.
4 a menej dní pred nástupom na pobyt: storno poplatok je 100% z celkovej ceny pobytu.

Zrušenie pobytu je vždy potrebné dohodnúť s vedúcim pracovníkom! Ak nemôžete prísť osobne, nahláste zrušenie pobytu telefonicky alebo mailom. Na tomto základe bude vystavený stornovací doklad, ktorý Vám pošleme spolu so zvyškom preddavku, na ktorý máte nárok.
Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená, a je to tak s klientom vopred dohodnuté.

So stornovanou kapacitou môže ubytovatel volne disponovať.

Záverečné ustanovenie :
Zaplatením zálohovej platby súhlasíte s týmito podmienkami. Ich porušenie môže mať za následok odoprenie ubytovania resp. zrušenie zmluvného vzťahu. Veríme, že k ničomu takému nedôjde a prajeme Vám príjemný pobyt.

Prajeme Vám príjemný pobyt.